Ochrana osobních údajů
Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost SQH 2019 s.r.o., IČ: 084 82 454, se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 319621, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“), v nezbytném rozsahu zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití, zejména navázání kontaktu a zodpovězení dotazu, tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, email, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté.


Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


U Pivovaru

SQH 2019 s.r.o., se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 319621, IČ: 084 82 454, DIČ: CZ08482454, info@upivovaru.cz
Zásady zpracování osobních údajů © 2021 U Pivovaru, web&design /A\ www.graphica.cz